لطف کنيد تگ [copyright] را در قسمت پايين سایت قرار دهيد.
شما تنها یک نسخه از سایت ساز مهر را خریداری نموده اید و نباید کپی رایت را از سایت خود حفظ کنید
حذف نکردن کپی رایت باعث قدرت بیشتر پروژه شده و در نتیجه در وصله ها و نسخه های بعدی شرکت
نگاه روشن پارس بهتر عمل می کند
با تشکر از شما که به قوانین احترام می گذارید

سایت ساز مهر محصولی از شرکت نگاه روشن پارس